Dětské a mládežnické kluby 2014/2015

•  úterý 16:30 - 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči) - probíhá

•  úterý 16:30 - 18:00 Orli (děti 6-9 let) - probíhá

•  úterý 18:00 - 20:00 Starší mládež (od 17 let) - probíhá

•  středa 17:30 - 19:00 Maják (dorost 9-13 let) - probíhá

•  pátek 18:00 - 20:00 Zastávka (mladší mládež 13-17 let) - začne 19. září

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor - pozvěte své kamarád(k)y a známé!

Přijďte se podívat, nevadí, pokud nechodíte od prvního setkání.

Setkávání probíhají v CB Kladno.

• Já jsem světlo světa

Kázání v neděli 20. února 2011 bude ze série „já jsem“ a tentokrát se bude týkat výroku Pána Ježíše „já jsem světlo světa“ (J 8, 12).

Jan 8, 12-18 (ČEP):

Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
13 Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám o sobě, proto tvé svědectví není pravé.“
14 Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.
15 Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho.
16 Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal.
17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
18 Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal.“

 

• Já jsem dveře

Kázání nadcházející neděli 13. února 2011 bude z cyklu „já jsem“ a bude se týkat výroku Pána Ježíše „já jsem dveře“ (J 10, 9).

dveřeJan 10, 7-16 (ČEP):

Jan 10:7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

 

• Sborová dovolená v létě 2011

Pojeďte s námi na letní sborovou dovolenou na Vysočinu! Letos v termínu 30. 7. – 6. 8. 2011, na chatě Doubravka (Horní Sokolovec 8, Chotěboř), která se nachází na polosamotě v prostředí Železných hor u Chotěboře u skalnatého kaňonu řeky Doubravy, na hranici přírodní rezervace Údolí Doubravy, v blízkosti naučných stezek začínajících pod chatou.

Cena za ubytování a polopenzi:

dospělí: 360Kč
děti 6-15 let: 290Kč
děti 4-5 let: 220Kč
děti do 3 let: 60Kč polopenze, ubytování zdarma

Pokud pojedete s námi, prosím přihlaste se e-mailem Dušanovi Pospíšilovi (d.pospisil@atlas.cz, telefon: 603 221 220), a uveďte kolik pojede dospělých osob, kolik dětí, kdy a v jaké výši jste uhradili zálohu a případné další informace. Dále prosíme o zaslání zálohy, nejlépe 50% ceny, na sborový účet 381442389/0800, v poznámce prosím uveďte jméno, počet přihlášených a procento platby.

 

• Já jsem chléb života

Kázání tuto neděli 30. ledna 2011 bude opět z cyklu „já jsem“ a bude o výroku Pána Ježíše „já jsem chléb života“ (J 6, 35).

chlébJan 6, 32-40 (ČEP):
32 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“
34 Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
35 Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.
36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“

 

• Škola v Ugandě

Do aktivit byly přidány informace o škole v Butega-Mityana v Ugandě, včetně fotek.

 

• Studium žen v lednu podruhé

Druhé studium žen v lednu bude o hodinu dříve: v neděli 30.1. od 16:00 v modlitebně.

 

• Já jsem vzkříšení a život

Příští kázání 23. ledna 2011 ze série „já jsem“ se bude týkat výroku Pána Ježíše „já jsem vzkříšení a život“ (J 11,25):

LazarJan 11, 17-27 (ČEP):
17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.
18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty,
19 a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem.
20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma.
21 Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.
22 Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“
23 Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“
24 Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“
25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?
27 Řekla mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

 

• Já jsem

bibleV Janově evangeliu o sobě Pán Ježíš několikrát říká „já jsem…“. V sedmi kázáních v nadcházejících týdnech se budeme věnovat vždy konkrétnímu vybranému výroku:

23.1. J 11, 25 Vzkříšení a život
30.1. J 6, 35 Chléb života
13.2. J 10, 9 Dveře
20.2. J 8, 12 Světlo světa
27.2. J 15, 5 Vinný kmen
6.3. J 10, 11 Dobrý pastýř
13.3. J 14, 6 Cesta, pravda i život
Před vlastním kázáním si tak můžeme text z Bible dopředu prostudovat.

 

• Ekumenický týden modliteb v Kladně

kazatel
Zveme všechny na nadcházející ekumenický týden modliteb v Kladně!

Začátek bohoslužeb je vždy v 18:00 hodin.

Program:

18. ledna (úterý)
    Církev bratrská, káže Osweto Phanuel, farář CČSH
    Církev bratrská, Víta Nejedlého 1503, Kladno

19. ledna (středa)
    Církev československá husitská, káže Jana Daněčková, kazatelka ECM
    Církev československá husitská, Plk. Stříbrného 686, Kladno

20. ledna (čtvrtek)
    Římskokatolická církev, káže Daniela Brodská, farářka ČCE
    Katolická církev, fara na Náměstí starosty Pavla č. 2, Kladno

21. ledna (pátek)
    Českobratrská církev evangelická, káže Stanislav Jurek, farář CČSH
    Českobratrská církev evangelická, Generála Klapálka 1394, Kladno

 

• Video ke kázání na téma andělé

AnděléVideo „Uzbekistán IDOP 2010“ ke kázání 16. 1. 2011 nejen na téma andělé si můžete znovu pustit v sekci video.

 

• Hesla pro Sbor Církve bratrské v Kladně na rok 2011

bibleSbor
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Ef. 4,2-3

Mládež
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Pláč Jer. 3,22-23

Dorost (PECKA)
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32

Obři
Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Žd 10,18

Besídka
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Přísloví 3,3

 

• Studium žen v lednu

Studijní setkání žen s Marilyn Farníkovou bude v lednu dvakrát: v neděli 9.1. od 17:00 a v neděli 30.1., vždy v modlitebně.

 

• Tradiční Novoroční výlet na Vysoký vrch

Výlet na Nový rok 2011I na Nový rok 2011 se bude konat tradiční Novoroční výlet na Vysoký vrch! Sraz je 1. 1. 2011 od 10:45 do 11:00 u můstku na Poteplí, v 11:00 vyrážíme. Na programu je díkuvzdání s krátkou bohoslužbou a postání u ohně. Pochoutky s sebou, a kdo může, i trochu suchého dříví. Pokud je to možné, je lépe nechat psí miláčky doma.

 

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com